جمعی از حامیان مقاومت و اشرف‌نشانان در وین روز دوشنبه با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر همبستگی و حمایت خود را از قیام قهرمانانه جوانان و مردم ایران اعلام کردند.

 

همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران در وین

همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران در وین

همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران در وین

همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران در وین