ایرانیان آزاده در سراسر جهان در ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران از روز شنبه ۹ آذر آکسیونها و تجمع های خود را برگزار کردند.

استکهلم

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

کپنهاگ

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

آرهوس-دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

وین - اتریش

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

تورنتو-کانادا

برلین-میدان براندنبرگ

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

رم -ایتالیا

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

اسلو-نروژ

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

کانبرا-استرالیا

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

مالمو- سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در سراسر جهان با قیام مردم ایران