گرامیداشت شهیدان قیام، همبستگی با جوانان قیام آفرین درشهرهای مختلف، فراخوان به اعزام هیئت تحقیق بین المللی به زندانهای ایران

 

همبستگی ایرانیان آزاده در پاریس با قیام سراسری مردم ایران

روز دوشنبه۱۱آذر پاریس شاهد گردهمایی و تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران بود که نمایندگان مجلس ملی فرانسه، شهرداران و منتخبان وشخصیتهای فرانسوی و مدافعان حقوق بشر شرکت داشتند وسخنرانی کردند.
تظاهر کنندگان پس از گردهمایی در میدان تروکادرو در خیابانهای مرکزی پاریس به راهپیمایی پرداختند و ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی، از جامعه جهانی خواهان محکومیت قاطع سرکوب و کشتار قیام کنندگان در ایران، اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان ق و اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی به زندانهای ایران و برای ممانعت از جنایات رژیم وحشی آخوندها شدند. آنان تاکید کردند کشتار تظاهرکنندگان توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است. و سران رژیم بخاطر این جنایت باید محاکمه شوند.» تظاهر کنندگان تاکید کردند سکوت و بی عملی در برابر جنایات علیه بشریت، آخوندها را تشویق می کند که به این بیرحمی ها ادامه دهند،»

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی خطاب به شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: «خون‌های بیش از ۶۰۰ جوان شورشگر، صدای ده هزار جوان دستگیر شده از شکنجه‌گاه‌های خامنه‌ای و فریاد یک خلق عاصی از تمام ایران جهان را به‌ایستادگی در برابر فاشیسم دینی فرا می‌خواند. خروش‌ آنها این است که ما در بیش از ۱۸۷ شهر زمین را زیر پای حاکمیت پوسیده آخوندها به‌لرزه درآوردیم. می‌گویند: ما با پرداخت بهایی بس سنگین اثبات کردیم که راهی‌ جز سرنگونی در برابر آخوندها باقی نمانده است».
خانم رجوی افزود «این آزمایشی برای جامعه جهانی است که در کنار مردم ایران و قیام ایران قرار گیرد و کشتار و جنایت علیه بشریت در سرکوب قیام یک ملت به پاخاسته را محکوم کند. قیام آبانماه نشان داد که نه رژیم توان آن را دارد که سیل خروشان اعتراض و عصیان اجتماعی را مهار کند، نه جامعه ایران از پا می‌نشیند. اوضاع دیگر به‌گذشته بر نمی‌گردد».
نمایندگان مجلس ملی فرانسه، هیأتی از شهرداران مناطق مختلف وشخصیتهای سیاسی فرانسوی، نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشر، و فعالین حقوق بشر و حقوق زنان از سراسر فرانسه در این تظاهرات سخنرانی و حمایت خود را از اهداف تظاهرات و خواست مردم ایران برای استقرار دمکراسی ابراز کردند.
خانم میشل دووکولور نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس مشترک کمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس ملی فرانسه، همبستگی خود را با قیام مردم ایران ابراز کرد و بر ضرورت حمایت از مقاومت سازمانیافته مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و همچنین برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران تاکید کرد.
شرکت کنندگان در این گردهمایی درحالیکه عکسهای شماری از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را در دست داشتند خاطره بیش از ۶۰۰ شهید این قیام را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تا تحقق آزادی در ایران زمین تاکید کردند.

در پایان این گردهمایی، شرکت کنندگان در حالکیه عکسهای شهیدان قیام و پرچمها ایران را با خود حمل می کردند در خیابانهای پاریس به راهپیمایی پرداختند و صدای مردم به جان آمده و جوانان شورشگر را به گوش جهانیان رساندند.

 

همبستگی ایرانیان آزاده در پاریس با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در پاریس با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی ایرانیان آزاده در پاریس با قیام سراسری مردم ایران