در ادامه کارزار جهانی همبستگی و حمایت از قیام سراسری مردم ایران روز شنبه ۱۶ آذر حامیان مقاومت، اشرف نشانان و ایرانیان آزاده با برگزاری تجمع و تظاهرات جهان اعلام کردند.

 

تورنتو

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

اتاوا

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

مونترال - کانادا

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

اسلو-نروژ

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

هامبورگ - آلمان

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت اشرف‌نشانان در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

یوتوبری - سوئد

همبستگی و حمایت در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت در سراسر جهان با قیام سراسری مردم ایران