تظاهرات در حمایت از قیام مردم در شهرهای شورشی ایران در واشنگتن

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن در مقابل کاخ سفید در حمایت از قیام مردم در شهرهای شورشی ایران

تظاهرات در حمایت از قیام مردم در شهرهای شورشی ایران در واشنگتن

تظاهرات در حمایت از قیام مردم در شهرهای شورشی ایران در واشنگتن