کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 

در ادامه کارزار جهانی حمایت از قیام سراسری مردم ایران روز سه شنبه ایرانیان آزاده در کشورهای هلند، سوئیس، سوئٔد به تظاهرات پرداختند.

لاهه - هلند

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران

استکهلم

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 برن - سوئیس

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران

کارزار حمایت از قیام سراسری مردم ایران