دانمارک - اعتراض به سفر آخوند روحانی

جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ با تجمع در مقابل دفتر عفو بین الملل، به حضور آخوند روحانی در ژاپن اعتراض کردند.

دانمارک - اعتراض به سفر آخوند روحانی

دانمارک - اعتراض به سفر آخوند روحانی

دانمارک - اعتراض به سفر آخوند روحانی