گرامیداشت  شهدای قیام ایران در کپنهاگ توسط جمعی از ایرانیان آزاده

گرامیداشت شهدای قیام ایران در دانمارک

گرامیداشت شهدای قیام ایران در دانمارک

گرامیداشت شهدای قیام ایران در دانمارک