ایرانیان آزاده، اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف جهان(اروپا،‌ آمریکا، کانادا، استرالیا) در حمایت و همبستگی با مردم ایران، در تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی به تظاهرات پرداختند.

واشنگتن

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

لس آنجلس

لندن

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

پاریس

هوستون

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

برلین

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

اسلو-نروژ

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

لاهه - هلند

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

استکهلم

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

فرانفکورت

وین

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم نمایش انتخابات مجلس آخوندی

یوتوبری - سوئد

کارزار جهانی ایرانیان آزاده - تحریم شعبده انتخابات مجلس آخوندی

آرهوس - دانمارک