شنبه ۱۰ اسفنند - کپنهاگ- آکسیون در مقابل عفو بین الملل- حمایت جمعی از ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

دانمارک - کپهناک-اکسیون حمایت از قیام مردم ایران