نمایشگاه افشای جنایات رژیم ضدبشری ولایت فقیه در بخارست توسط هواداران مجاهدین

 نمایشگاه افشای جنایات رژیم آخوندی در بخارست

نمایشگاه افشای جنایات رژیم آخوندی در بخارست