هموطنان آزاده در وین با تجمع و تظاهرات در مقابل ساختمان ملل متحد به پنهانکاری رژیم ضدبشری ولایت فقیه برسر فاجعه شیوع کرونا در ایران اعتراض کردند.

تظاهرات در وین مقابل مقر ساختمان ملل - کرونای ولایت عامل قتل ملت

تظاهرات در وین مقابل مقر ساختمان ملل - کرونای ولایت عامل قتل ملت

تظاهرات در وین مقابل مقر ساختمان ملل - کرونای ولایت عامل قتل ملت

تظاهرات در وین مقابل مقر ساختمان ملل - کرونای ولایت عامل قتل ملت