جمعی از حامیان مقاومت در اسلو، روز شنبه ۷ تیر با برگزاری یک میزکتاب و عکس در مرکز شهر به افشاگری جنایات رژیم ضدبشری آخوندی پرداختند.

میز کتاب حامیان مقاومت در اسلو-افشاگری جنایات رژیم آخوندی

میز کتاب حامیان مقاومت در اسلو-افشاگری جنایات رژیم آخوندی