گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

 

گردهمایی جهانی اشرف‌نشانان و ایرانیان آزاده در سراسر جهان

 

 

 

 

واشینگتن - مقابل کاخ سفید

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

برلین

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

کپنهاگ

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

 

استرالیا

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

پاریس

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

 

بروکسل

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

رم

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

 

تورینو

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

اسلو-مقابل پارلمان نروژ

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

لندن

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

وین - اتریش

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

فنلاند

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

استکهلم

گردهمایی جهانی ایران آزاد

یوتوبری - سوئد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

 

ژنو - مقابل مقراروپایی سازمان ملل

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

 

 

آمستردام

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

 

لاهه

 

ظگردهمایی جهانی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

گردهمایی جهانی ایران آزاد - گردهمایی اشرف‌‌نشانان در سراسر جهان

استراسبورگ

گردهمایی جهانی ایران آزاد

 

 

برزیل