ایرانیان آزاده در یک کارزار جهانی با برگزاری تظاهرات، در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم ضدبشری آخوندی شدند.

 

برلین - اشتوتگارت-هانوفر-هامبورگ-کلن-فرانکفورت

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

 

کانادا - تورنتو و اتاوا

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

سوئد - مالمو

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده 

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده