تظاهرات - همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

 

ایرانیان آزاده در یک کارزار جهانی با برگزاری تظاهرات، در همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم ضدبشری آخوندی شدند.

 

برلین - اشتوتگارت-هانوفر-هامبورگ-کلن-فرانکفورت

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

 

کانادا - تورنتو و اتاوا

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

سوئد - مالمو

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده 

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده

همبستگی با زندانیان سیاسی - کارزار جهانی ایرانیان آزاده