ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت در سراسر جهان، با برگزاری تظاهرات‌،‌ تجمع‌ و راهپیمایی‌ها در سراسر جهان، اعدام جنایتکارانه نوید شورشگر را محکوم کردند.