ایرانیان آزاده حامیان مقاومت در کشورهای مختلف با برگزاری تظاهراتها،‌ نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط حکومت ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

اتاوا - کانادا

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

یوتوبری -سوئد

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان - محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

مالمو -سوئٔد

 

اسلو - نروژ