تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

ایرانیان آزاده، اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف با برپایی تظاهرات در کشورهای مختلف نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی را محکوم کردند.

 

اسلو - مقابل پارلمان نروژ

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

ونکوور -کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

اتاوا - کانادا- مقابل پارلمان فدرال

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

یوتوبری - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

 

مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران