کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمعات و تظاهرات‌ همزمان با سالگرد قیام آبان همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

 

تورنتو - کانادا

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

 

اتاوا - کانادا-مقابل پارلمان فدرال

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

 

استکهلم - سوئد

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

 

مالمو - سوئد

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی اشرف‌نشانان - همبستگی با قیام مردم ایران