کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهرات همبستگی خود را با قیام آبان مردم ایران اعلام کردند.

 

تورنتو- کانادا

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

 

اتاوا -کانادا- مقابل پارلمان فدرال

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

 

مالمو - سوئد

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان

کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام آبان