ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعات همبستگی خود را با قیام قهرمانانه مردم ایران در آبان ۹۸ و ۱۵۰۰ شهید قیام اعلام کردند.

 

اتاوا

 

همبستگی با قیام آبان ۹۸