تظاهرات جمعه ۲۶ دی، جمعی از ایرانیان آزاده در استکهلم علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران

 

 

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر در ایران- سوئد

تظاهرات علیه نقض حقوق بشر در ایران- سوئد