گرامیداشت سالگرد قیام ضدسلطنتی ۲۲ بهمن توسط ایرانیان آزاده در شهرهای آلمان

 

برلین

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

هامبورگ

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

مونیخ

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

آلمان - تظاهرات ایرانیان آزاده - گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

اشتوتگارت

فرانکفورت