تظاهرات در حمایت از قیام سراوان در سوئٔد

تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در استکهلم در حمایت از قیام سراوان چهارشنبه ۶ بهمن

 

 

تظاهرات در حمایت از قیام سراوان در سوئٔدتظاهرات در حمایت از قیام سراوان در سوئٔد