نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در اسلو با برگزاری یک تجمع در مقابل پارلمان نروژ همبستگی خود را با قیام مردم سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

 

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان

نروژ- اسلو - همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراوان