کانادا- اتاوا- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام ایران

 

تجمع جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال در همبستگی با قیام مردم شجاع و جوانان شورشگر سیستان و بلوچستان

 

کانادا- اتاوا- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام ایران

کانادا- اتاوا- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام ایران

کانادا- اتاوا- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام ایرانکانادا- اتاوا- همبستگی ایرانیان آزاده با قیام ایران