مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

 

برگزاری جشن تحویل سال نو جمعی از اشرف‌نشانان و یاران مقاومت در دفتر نمایندگی شورا در برلین.

 

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین

مراسم نوروزی اشرف‌نشانان در برلین