درودی بی پایان به خاطره هماره تابناک شیران بخون تپیده فروغ جاودان

که قلب شورنده انان امروز در سینه پیشتازان کانونهای شورشی در طپش است

میشود هردم رساتر بانگ پای انقلاب

کوره آتش شدست اکنون فضای انقلاب

فوج فوج امشب خداوندا شهابان میرسند

گویی اشک از شوق میریزد خدای انقلاب

مینویسد خلق آری خاطراتش را چنین

میدهد با خون سرخ خود بهای انقلاب

ای فروغ جاودان بوی بهاران میدهی

چون هزاران در گلو داری نوای انقلاب

گلشنی گردیده جاویدان در آغوش شما

غنچه سرخی که رویید ابتدای انقلاب

دیدگان خلق بیدار است و میبوسد ز شوق

گونه های هر که میرزمد برای انقلاب

باز کن در را که دیدارت میسر گشته است

میشناسی ای وطن آری صدای انقلاب