پیشکش به قربانیان مظلوم جنایت های نیابتی در درون سیاهچالهای رژیم

ریشه اعدام را باید که برکند از جهان

گرچه باشد ریشه این اهرمن در آسمان

جان ستاندن اختیار دولت مشروع نیست

این عمل را جز بدست دشمن مردم مدان

در لباس دین خدا را هم بمسلخ میکشند

جبهه خونخوار استثمار و مزدوران آن

نسل انسان در خور آبادی و آزادی است

خاک سبزو نور و آب پاک وعطر گرم نان

نور را باید ستود و جهل را باید زدود

هر زمان در هر مکان در ذهن خود یا بر زبان

در نبرد نور و تاریکی، تکامل یا زوال

نقش انسان آرش است و نقش آزادی کمان

من ترا میخواهمت ای میهنم سرسبز و شاد

در تپش تا بینهایت در شکفتن جاودان

خاطرت آسوده باشد ای وطن تا آرشت

زندگی کیش است و مهراندیش و آزادی ستان

ریشه اعدام را باید که برکند از جهان

گرچه باشد ریشه این اهرمن در آسمان