حسین پویا: سیدعلی هم......!

 

سیدعلی هم سیدعلی های قدیم
زر زری می کرد و ما، تیک! می زدیم

در پی هر دزدی و هر اختلاس
سیدعلی انکار می کرد از اساس

یا که می فرمود با بغض شدید
بی خودی این داستان را کش ندید

از ته دل می نمود ایشان تلاش
تا نگردد آن حکومت آش و لاش

بود رشوه رایج و دزدی حلال
حضرت عاقا توی خواب و خیال

هر زمان که قافیه می گشت تنگ
میزد عاقا مختصر حرف جفنگ

گرچه رانت و اختلاس آزاد بود
در خیالش مملکت آباد بود

در خیالش مردم پیر و جوان
راضی از شیخان دزد روضه خوان

نان اگر کم بود و کم قند و شکر
کلیه ارزان بود و عاقا مفتخر

قیمت جان بود ارزانتر ز نان
پاچه خواران نزد عاقا میهمان

سیدعلی هم سیدعلی های قدیم
شعر هم می گفت و ما کِل! می زدیم

لاکن آمد ناگهان موجی شدید
سیدعلی را کرد کلا نا پدید

زهر برجام آمد و عاقا چشید
چرخشی بنمود و دستی را کشید

زرت عاقا ناگهان قمصور شد
آبرویش رفت و کلا بور شد

گرچه آمد از اوباما پولکی
خورد آن را نیز یک مسئولکی

آن اوباما رفت و آمد آن ترامپ
کشمشی شد وضع عاقا و نظامپ!!

سیم عاقا کاملا قاطی شده
خر شده، مشغول خرّاطی شده

سیدعلی هم سیدعلی های قدیم
حقه می زد مثل شیطان رجیم

این زمان اما حسابی خُل شده
مهره های مغز عاقا شل شده

ظاهرا فهمیده وقت رفتنه
بر در و دیوار جفتک می زنه!
شیخ حسن هم نیز پشتک می زنه