«ظلمت شیخ»

 

ظلمت شام تو را خلق سحر خواهد کرد

کاخ بیداد تو را زیر و زِبَر خواهد کرد

 

می روی همره و هم سایه و همزاد تو،

نکبت از خاک بلادیده سفر خواهد کرد

 

تیز و برّنده، ز نفرت تبری ساخته ایم

ریشۀ ظلمِ تو را، شعله به سر خواهد کرد

 

تو مپندار کزین حادثه جان خواهی برد

جانِ ناپاکِ تو را، غرقِ شرر خواهد کرد

 

عاقبت بر سر هر کوچه و در هر میدان

مرد و زن پیر و جوان سینه سپر خواهد کرد

 

آنچه کردی ز سر ظلم و عداوت بی شک

نامِ ننگینِ تو را، ننگ بشر خواهد کرد

 

 ***

 

سخن از ظلمت شیخ است، بپرهیز از آن

هر که با ظلم در آمیخت، ضرر خواهد کرد

 

 

 

 

 

م. سروش

 

25 آگوست 2019