حسین پویا:قاسم جانی سلیمانی!

 

سلیمانی به عراقی ها: ما در ایران می دانیم چگونه با اعتراضات برخورد کنیم

چکمه پوشیده مردَک جانی

بی شرف، قاسم سلیمانی

 

رفته تا خون بریزد از مردم

ضمن درگیری خیابانی

 

رفته بغداد تا بخواباند

اعتراضات را به آسانی

 

تا نبینند مردمان عراق

نیمه شب رفته است، پنهانی

 

بیگمان سیدعلی به او گفته

خون بریز آنقدر که بتوانی

 

تا مبادا عراقیان دلیر

برهند از ستم به آسانی

 

تا بگیرند و هم به بند کشند

مردمان را کنند زندانی

 

مردمان عراق در بندند

مثل همسایگان ایرانی

 

دزد و کذّاب دولت بغداد

ادعایش بود مسلمانی

 

بسکه دزدیده اند حکّامش

شده کشور دچار ویرانی

 

دزدی و اختلاس میلیاردی

با رقمهای فوق کیهانی

 

فاسدند و مرید شیطانند

مثل شیخان، پلید و شیطانی

 

این زمان مردمان خوب عراق

همصدا با کسان لبنانی

 

جان به کف آمده ز خانه برون

مرد و زن در صف هزارانی

 

تا که پائین کشند حاکم را

دزد و همدست شیخ روحانی

 

لاکن آن پاسدار بی وجدان

قاسم جانی سلیمانی

 

بهرسرکوب آن قیام بزرگ

نیمه شب رفته است و پنهانی

 

باش تا مردم دلیر عراق

کله ات را بکوبد ای جانی

 

بعد از آن هم تو را کنند آنجا

توی سطل زباله بایگانی