قیام مردمی امروز نه قوم کیش است و زبانمدار و نه دینمرز! این خیزش انسانیت است براندن وحوش وحشت از یک میهن کهن که زادگاه آزادی و حرمت بشر است

 

بپا خیزید سالاران که پایان زمستان است

زمان رستن زنبق ز قلب سرخ ایران است

بپا خیزید ای دریادلان ای زندگان اینک

که تنها یک نفس تا مقدم سبز بهاران است

نظام وحدت کفتار و کرکس سرنگون بادا

که فصل وحدت بالنده سیمرغ و انسان است

چرا چون برده در چنگال اهریمن ستم دیدن

چو کاخ نیمه ویرانش چنین از ریشه لرزان است

برانید اهرمن را در تمامیت ازین میهن

که عمر دیوکرداران در ایران رو بپایان است

بروبید از وطن جرثومه نفرین و نفرت را

بروبید آنچه را یادآور زنجیر و زندان است

برانید از وطن این جانیان خصم انسان را

که انسان کمتر از حیوان بپیش چشم ایشان است

هلا میهن پرستان وقت میعاد است و شوریدن

زمان خیزشی کوبنده رویاروی شیطان است

 بپا خیزید سالاران که پایان زمستان است

زمان رستن زنبق ز قلب سرخ ایران است