با درود بر شهیدانِ قیام آبان ماه. خونهای پاک و به ناحق بر زمین ریخته شدۀ جان باختگانِ راه آزادی، سرانجام به ثمر خواهند نشست.

ملت ایران بیش از یک قرن است که بهای آزادی را با خون خویش پرداخته است. شام تیرۀ استبداد، ارتجاع و استعمار از برکت همین خونها، در حال رنگ باختن است. به حرمت شهیدان و به همت خلق قهرمان، تا طلوع سپیده دم آزادی، آتش خشم و خروشِ ملت ایران، توفنده تر و کوبنده تر در سراسر میهن شیر و خورشید، شعله خواهد کشید.

تو را می ستایم ای آزادی
ای مقدسترین واژه
و ای زیباترین آفرینش خدا
برای مخلوق
بهای به دست آوردنت را
مردم سرزمین من
بیش از قرنی ست که
با خون خویش، پرداخته اند
اینک زمانِ وصل است
ای گرانبهاترین گنجِ هستی
آنروز که باز آیی
تمامی خاورانهای سرزمینم را
و تمامی مزاران شهیدان راهت را
با سرخترین و آتشین ترینِ لاله ها
در مقدم تو مزیّن خواهیم کرد
و همچون جانِ شیرین
نگاهبان تو خواهیم بود
ای مقدسترین واژه
و ای زیباترین آفرینش خدا