نفرین و لعنت بر ستون پنجم نفوذی ارتجاع خون آشام فرقه خمینی و متحدانش در میان شبکه های اطلاع‌رسانی خارج از میهن که حرمت شکن خون نازنینترین فرزندان ایرانند

تا بمغز استخوان ای ایل شیطان، خائنید
بر زمین و آب و خاک و خلق ایران، خائنید
کژنهادید و پلید و بندگان کور نفس
بر بهار و عشق و آزادی، بر انسان، خائنید
گند بانگ اهرمن گل داده در حلقومتان
بر اهورائی ندای پاک یزدان، خائنید
خود فروشان، جانیان، همپالگان با مرگ و خون
پیش چشمان آشکارا هم  به پنهان، خائنید
نانتان با رنج و خون مردمی آلوده است
سارقید از سفره خونین ایشان، خائنید
در فریب ذهن مردم، حفظ نظم دیو و دد
سر بپای شیخ و شاه آری فراوان، خائنید
میرسد روزی که ایران میشود از غم رها
لیک میدانم شما تا خط پایان، خائنید
تا بمغز استخوان ای ایل شیطان، خائنید
بر زمین و آب و خاک و خلق ایران، خائنید