دست در دست دشمنم ننهم

 

نپذیرم کلام اهریمن

گرچه از گفته ی خدا باشد!

 

نیک و بد را به هم نیامیزم

راه باطل ز حق جدا باشد

 

دست در دست دشمنم ننهم

کی مرا خصم مقتدا باشد

 

نشنوم حرف مردم بدکار

که صُداع است،کی صدا باشد

 

خبر خوش نیابی آنجا که

غرق اندوه، مبتدا باشد

 

شکم و جیب شیخ، پرواری

شده و ملتی گدا باشد

 

زشت خوی و پلید کردار است

سرِ منبر چه خوش ادا باشد

 

کشتیِ زشتی و پلشتی را

از پسِ شاه، ناخدا باشد

 

اعتمادم به شاه و شیخ مباد

کاین دروغ است و آن بَدا* باشد

 

*بَدا= سخن زشت،ناسزا