پرواز مجاهد خلق صمد ساجدیان را به خانواده این مبارز خستگی ناپذیر و جامعه انقلابی میهن بویژه مجاهدین خلق ایران تسلیت عمیق میگویم.

امید و نور و ایمان در جهان هرگز نمیمیرد

سروش اختران در آسمان هرگز نمیمیرد

تمنای گل و روییدن و آزادی و گندم

درون قلب انسان بیگمان هرگز نمیمیرد

گل سرخی که در قلب زمستان سر فراز آورد

چو رفت از پیش چشمان  یاد آن هرگز نمیمیرد

چه شیدایی چه پر شوری چه بی زنار و دستاری

چنین میخواره در دیر مغان هرگز نمیمیرد

صمد باور بر انسان بود و ایمان بر سحرگاهان

چو شد ایمان و باور بیکران هرگز نمیمیرد

امید و نور و ایمان در جهان هرگز نمیمیرد

سروش اختران در آسمان هرگز نمیمیرد