پیام جنایت های اخیر رژیم بداخل و خارج گروگانگیری ملت ستمکش میهن ماست. این توطئه برملا و ریشه های آن نابود باد

چهره انسان ستیزان را که آرایش کند
آنکه قلب خلق را از خشم پالایش کند
وآنکه بر رزم درون جامعه پوشش نهد
تا که خصم جان بلب یک چند آسایش کند
کشته اند و میکشند و باز هم خواهند کشت
ملت ار بر این سگان هار بخشایش کند
بر جبین میهن از سرکوب اگر افتاده چین
کوه هم از تند باد احساس فرسایش کند
روز زحمتکش بشام تیره میماند اگر
در وطن جز حکمران خلق فرمایش کند
مشعل آگاهی و تغییر بنیان برفروز
کاین ستیغ نور انسان نوین زایش کند
چهره انسان ستیزان را که آرایش کند
آنکه قلب خلق را از خشم پالایش کند