محمد قرایی (م شوق ) : قالی طرح بهار

                                                                         

 سالها می بینم

مرد بیدار دیار

  پشت یک دار بلند

              قالی ای می بافد

  نخ به نخ تار به تار

              فرش رنگینی با نقش و نگار

  سالها!..

         می بینم

رشته ها را می شوید

                    با اشک دو چشم

رنگها را می آمیزد،

              قرمز و

                       آبی و

                                سبز

قرمزش قرمز خون

  خون دل

   قطره به قطره

  خون جاری ،کف سلول و حصار

                                      خون پاشیده به دار،

قرمزش قرمز شوق

رنگ سرخ گُر گرفتن،

                رنگ تبدار فدا،

                         رنگ نثار،

 

سبزش از جنگل مغرور غرور

سبزش از سبزی گندم

            رنگ دوست داشتن مردم

آبی اش آبی دریا، رؤیا

  رنگ آرامش قبل از طوفان

               

 

قالی تارش اشک،

              قالی پودش رنج،

قالی تارش عشق

              پودش از صبرو شکنج،  

 

قالی طرح بهار

قالی شعله نگار

 

گل به گل

بوته به بوته

طرح زیبایی دارد

 

ساقه هایی درهم

بوته ها از گل پر عطر و

                سپید مریم