جنایت پاک نشدنی شاه خائن، ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، میدان ژاله

جنایت پاک نشدنی شاه خائن - اثر رضا اولیا