لعنت ابدی خدا و خلق بر خمینی و تبار کفتار صفت او که صدها هزار تن از پاکباوران میهن ما را در کوره انسانسوز جنگ و سرکوب قربانی جهل و روانپریشی خود و خدمت بمنافع پلید بیگانگان کردند.

 

جنگ یعنی آتش و مرگ وجنون
درد و آه و زخم و اشک و چرک و خون
جنگ یعنی بر جنایت افتخار
مثله انسان فراز چوب دار
کودکان دربدر آسیمه سر
چشم بر هر سو بدنبال پدر
مادر با چشم گریان پشت در
کز عزیزانش رسد شاید خبر
زیر دندان گرازان کشت خلق
خلق را شمشیر بران زیر حلق
گرگها آزاد میگردند و هار
کرم در لای و لجن گردد چو مار
جنگ سالاران ولی کفتارگون
سود میجویند ازین حمام خون