درود بر پهلوانان ارتش آزادی و کانونهای شورشی، پرچمداران قیام انسان در نبرد با اهریمن و پتیارگان تیرگی و تباهی

 

انقلابی تازه در راه است و در آن شبهه نیست
در سقوط نظم ویرانساز ایران شبهه نیست
 
ارتش آزادی از مرز زمان خواهد گذشت
میدرخشد بر درفشش نام انسان شبهه نیست
 
خلق ما خاک وطن را از لجن خواهد زدود
میدمد گندم ز اعماق بیابان شبهه نیست
 
با عبور از نظم جنگل، با گذار از انجماد
میشود علم و تعقل مرز و میزان شبهه نیست
 
دین ز دست دینفروشان نیز میگردد رها
حیطه ایمان شود عاری ز شیطان شبهه نیست
 
این وطن آزاد میگردد ز چنگ ارتجاع
سلطه شب میرسد آنک بپایان شبهه نیست
 
میشوند آسوده از کابوس استثمار و فقر
کودکان خفته در کنج خیابان شبهه نیست
 
انقلابی تازه در راه است و در آن شبهه نیست
در سقوط نظم ویرانساز ایران شبهه نیست