حسین پویا: خواب و خیالات پوچ سیدعلیخواب و خیالات پوچ سیدعلی

 

اگر بایدن بیاید سیدعلی چیکار خواهد کرد؟
سه چارتا پاسدار چاق را بیکار خواهد کرد

اگر بایدن بیاید سیدعلی خوشحال خواهد شد
دوباره روزه اش را با چاخان افطار خواهد کرد

اگر بایدن بیاید سیدعلی در یک سخنرانی
دوباره گفته های خویش را انکار خواهد کرد

دوباره بر سرش می افته فکر جنگ در لبنان
گروهبان قندلی ها را بازم سردار خواهد کرد

دوباره بهر حفظ قدرت بشار بی وجدان
بسیجی های ساندیس خوار را احضار خواهد کرد

اگر بایدن بیاید سیدعلی با خدعه و تزویر
دوباره مملکت را مَنتَر دربار خواهد کرد

دوباره بانکهای دزد را بر پای خواهد داشت
دوباره هرچه ملا زاده را پروار خواهد کرد

دوباره آن ظریف دزد و آن همدست قاسم را
به اسم نرم تن، ملای بی دستار خواهد کرد

خیال خام عظما این که بایدن واکسنش میشه
قیام و سرنگونی را بازم انکار خواهد کرد

اگر بایدن بیاید سیدعلی حَیَ علی البرجام
برای حل مشکلها بازم گفتار خواهد کرد

و شاید هم کرونا یاب مغناطیسی معروف را عاقا
به آمریکا روانه، دور از چشم چپ اغیار خواهد رد

تصور می کند عظما دلار و پوند در راهست
دلارا را توی بیت خودش انبار خواهد کرد

بیاید یا نیاید فرق چندانی نخواهد کرد
هنوزم سیدعلی برقتلها اصرار خواهد کرد

ولیکن این تصورهای عظما کُلُهم پوچ است
قیام مردم او را کله پا و خوار خواهد کرد

و آن روزی که او در دادگاه خلق بنشیند
جنایتهای خود را یک به یک اقرار خواهد کرد