حسین پویا: سیدعلی و واکسن آمریکائی

 

سیدعلی و واکسن آمریکائی

 

سیدعلی گفت که واکسن کلک آمریکاست

دشمن ما هدفش ضربه زدن بر "ژن" ماست

 

"ژن" اگر ضربه ای از دشمن کافر بخورد

سرنوشت علما در همه جا روی هواست

 

"ژن" شناسم من و استاد فیزیک و اتمم

گرچه شغلم زدن بربری از جیب شماست

 

کارگردان و نویسنده ام، استاد تاتر

دکتر سینه که بحث جلساتش سینماست

 

ظاهرا دشمن ما دست به دامان جن است

چونکه جن دشمن آخوند و علیه علماست

 

هست در واکسن دشمن دو سه تا جن پنهان

که برای بدن ما مث اسهال و وباست

 

بنده را بود تصور "ژن" و "جن" هردو یکیست

لیک "ژن" اهل دعا باشد و "جن" اهل خطاست

 

من شنیدم خودم از رهبر جن های عراق

جن اگر کافر و بی دین بشود واویلاست

 

بنده خود با خبر از توطئه ی چند جنم

آن همه جن که شبا منزلشان زیر عباست

 

آن دوتا جن که یکی "عسگر" و آن یک "حیدر"

توی آب، منزلشان زیر زمین در ته چاست

 

شب ولی ماسک زده مخفی و دوربین در دست

کارشان عکس گرفتن واسه موصاد و سیاست

 

پس بدان جان بسیجی که امام تو منم

خوفی از جن نکنی وردت اگر بسم الله ست

 

ای بسیجی سخنم اینکه، نباشد ما را

باکی از دشمن غدار که نامش کروناست

 

گرچه همدست شده این کرونا با جن ها

گرچه با دشمن ما مشغول گرگم به هواست

 

لیک دلگرم شدم بنده به آن واکسن چین

که فرو چون برود باعث ایجاد شفاست

 

همچنین واکسن روسی بخرم بهر شما

که چو تزریق شود زنده شدن دست خداست