سرقت بيش از 400 جيپ لندكروز از اشرف براي راه اندازي لشگرهاي 9 بدر

در ادامه سرقتهاي كلان و سيستماتيك اموال اشرف در روزهاي اخير از سوي كميته سركوب اشرف در نخست وزيري عراق، اكنون هادي عامري سركرده 9 بدر به نيروهاي تحت امرش فرمان داده است كه تمامي خودروهاي جيپ لندكروز مربوط به مجاهدين دراشرف را كه بيش از  400 دستگاه مي شود، به سرقت ببرند. هادي عامري گفته است خودروها را براي راه اندازي مجدد لشگرهاي بدر مي خواهد. همزمان كميته سركوب وامنيت ملي به سرقت اموال اشرف ادامه مي دهند.
هادي عامري در صدد است باقيمانده اين نيرو را سازماندهي نموده وآنها را براي جنگ وكشتار طائفي درديالي به كارگيرد. عامري براي راه اندازي اين خودروها از روز شنبه 21 ژوئن برخي از ايادي خودش در وزارت راه وترابري را به اشرف منتقل كرده تا اين خودروها را آماده سازي كنند. هم اكنون روزانه تعدادي از خودروها به دفاتر بدر منتقل مي‌شود. براي اينكه ابعاد اين سرقت كلان مشخص نشود برخي از خودروها از در شرقي و برخي از در غربي اشرف خارج و به مراكز و دفاتر بدر منتقل مي گردد.
ساير نيروهايي كه در اشرف مستقر شده اند، مانند شبه نظاميان عصائب نيز در صدد سرقت اموال ساكنان هستند،  اما هادي عامري به آنها گفته است كه همه خودروهاي اشرف متعلق به اوست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 6تير 1393 (27ژوئن2014)