رژيم آخوندي 10زنداني شامل 4زن را طي روزهاي 29و 30تير در زندان مركزي بيرجند به دار آويخت. هشت تن از آنان در يك اعدام جمعي يكشنبه شب 29تير اعدام شدند.

در همين حال، رئيسِدادگستريِرژيمدرقائمشهراز صدور حكم دو بار اعدام -يكبار با طناب دار و يكبار سنگسار-و 15 سال حبسبراي يك جوان 32ساله خبر داد.
در همين روزها، مجازات ضدانساني شلاق زدن در مورد دست كم 9تن از شهروندان در شهرهاي كرمانشاه، شيراز و بابلسر اجرا شد. در يك اقدام وحشيانه ديگر، در روز 23تيرماه در خيابان مجيديه تهران، مأموران رژيم آخوندي، آتش سيگار يك هموطن مسيحي را بر روي لبان او خاموش كردند و او را وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند.
روند فزاينده اعدامهاي خودسرانه، 800 اعدام ثبت شده در اولين سال رياست جمهوري آخوند روحاني و ديگر مجازاتهاي قرون وسطايي، افشاگر سراب «ميانه روي» و ”اعتدال“ در درون رژيم آخوندي است. رژيمي كه اگر از اعدام و سركوب و كشتار دست بردارد به سرعت سقوط خواهد كرد. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول مرداد 1393 (23ژوييه 2014)