ايرانيان آزاده در وين(اتريش) روز چهارشنبه 1امرداد تظاهراتي در حمايت از مجاهدان ليبرتي و براي تامين حفاظت ليبرتي از سوي سازمان ملل و آمريكا برگزار كردند.

شركت كنندگان همچنين ياد مجاهد اشرفي حبيب آزاده را گرامي داشتند.