دكتر آلخو ويدال كوآدراس، رئيس كميته بين المللي در جستجو عدالت در مطلبي در يورواكتيو، از بيانيه 220 نماينده پارلمان اروپا در حمايت از مقاومت ايران استقبال كرد و با اشاره به سركشي رژيم از پذيرش شرايط جامعه بينالمللي در مذاكرات اتمي، خواهان حمايت از مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي شد.

با نزديك شدن ضربالاجل 31ژوئن براي دستيابي به توافقنامه اي بر سر برنامه اتمي رژيم ايران, هيچ نشانه اي از آنكه تهران آماده پذيرش شرايط جامعه بينالمللي ميباشد, وجود ندارد. اكنون زمان آن فرارسيده است كه رهبران كشورهاي غربي از اپوزيسيون دموكراتيك ايران و سرنگوني دائمي آخوندها از قدرت، حمايت كنند.
وقتي كه 220 نماينده پارلمان اروپا با صدور بيانيه اي در اين هفته از اپوزييسون دموكراتيك رژيم ايران حمايت كرده و خواستار آن شدند كه توافقنامه احتمالي با رژيم ايران بر سر برنامه غيرقانوني اتمياش شامل بازرسي ها از سايتهاي نظامي رژيم ايران بشود, وزير خارجه اين رژيم به خشم آمد.
آلخو ويدال كوآدراس افزود: من براي 15سال به عنوان نايبرئيس پارلمان اروپا خدمت كردم و در خلال اين مدت بيشتر تمركز بين المللي من بر سر مسأله ايران بوده است. من در اين مدت فهميدم كه ترس و نگراني اصلي رژيم ايران از اپوزيسيون به خوبي سازماندهي شدهاش, يعني شوراي ملي مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران ميباشد.
با در نظر گرفتن تجاربم، در حاليكه قوياً از بيانيه مشترك اخير اعضاي پارلمان اروپا استقبال ميكنم، ولي پاسخ هراسناك رژيم ايران را نسبت به آن پيشبيني ميكردم. اما من از سطح ناراحتي آخوندها از اين بيانيه به شدت شگفت زده شدهام چرا كه نشان ميدهد كه اين رژيم چقدر در بحران و دردسر فرو رفته است.
بر اساس گزارش آژانس خبري رسمي دولتي رژيم ايران با نام ايرنا وزارتخارجه رژيم ايران در روز سهشنبه بيانيه قانونگذاران اروپايي را به عنوان هيستري و دروغ مطبوعاتي بيان شده از طرف مجاهدين خلق عنوان كرد.
رژيم ايران  قانونگذار خوشنام و محترم بلژيكي جرارد دپره رئيس كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا را به عنوان كسي كه با صداي بلند از دموكراسي در ايران دفاع ميكند، هدف قرار داده است.
خبرگزاري نيمه رسمي نسيم روز چهارشنبه با اعتراض نوشت كه نمايندگان پارلمان اروپا (نامه اي) به فدريكا موگريني مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره ادعاهاي بيپايه نقض حقوقبشر در ايران نوشته اند و خواستار حمايت از برنامه مريم رجوي رهبر اپوزيسيون ايران براي تغيير دموكراتيك در ايران، شدند.
چرا با يك چنين هيستري از طرف ملاها مواجه هستيم؟
سايت يورو اكتيو - ۱۵ خرداد ۹۴