مجاهد اشرفي، محمد هادي تعالي، با بيش از 40سال سابقه مبارزه در برابر دو ديكتاتوري، ظهر امروز در اثر ابتلا به سرطان ريه و لطمات جانكاه محاصرة ضد انساني پزشكي در اشرف و ليبرتي در بيمارستان در آلباني جان باخت و به ديگر همرزمان شهيدش پيوست. وي از مصدومان حملات وحشيانه 6و7مرداد سال88 به اشرف بود كه در آبان93 براي معالجه به آلباني منتقل و در بيمارستان بستري شد.

مجاهد خلق هادي تعالي فرزند دلير مردم كازرون، متولد اسفند1333، از دهه50 به هواداري از مجاهدين برخاست و به همين خاطر توسط ساواك دستگير و متعاقبا از كارخانه يي كه در آن كار مي كرد اخراج شد. وي در سالهاي قيام و انقلاب ضد سلطنتي، از پيشگامان اعتصابها و مبارزات كارگران در قزوين بود.
هادي تعالي كه بيست و ششمين شهيد محاصره ضد انساني در اشرف و در ليبرتي است، طي سه دهه در صفوف مجاهدين و ارتش آزادي و به ويژه در دوران پايداري در اشرف، در همه كارزارها دليرانه جنگيد و سرانجام پس از چند سال ايستادگي و استقامت شكوهمند در برابر محاصره ضد انساني و بيماري، با سرافرازي به عهد خود وفا كرد و به همرزمان شهيدش پيوست.
خانم رجوي، با تسليت به مجاهدان اشرفي و ستايش از مقاومت و صبر و شكيبايي بيست و ششمين شهيد محاصره ضد انساني، دولت آمريكا، يونامي، كميسارياي عالي پناهندگان و دولت عراق را به اقدام فوري براي پايان دادن به زندان سازي و محاصره ضدانساني ليبرتي كه از مصاديق جنايت عليه بشريت است فراخواند.